hu

ro

en

Értékesítés:
Melis Gábor
+36 30 249 3360

Office:
+36 68 543 090
+36 30 633 9985


Térkép:

A Toma-Hús Kft. minőségpolitikája

A Toma-Hús Kft. üzleti, magatartási és etikai szabályai
A Toma-Hús Kft. üzleti, magatartási és etikai szabályaiBevezetés

Az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzat annak kifejeződése, hogy a TOMA-HÚS Kft. vezetősége felismerte az önszabályozásból fakadó felelősségét, mely túlmutat a jogszabályokban megtestesülő társadalmi normákon. A Szabályzat elfogadásával a TOMA-HÚS Kft. vezetése kinyilvánította azon célját, hogy tevékenységüket az alábbiakban lefektetett etikai elvárásoknak megfelelve kívánják végezni.

Az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak az etikai kérdések felismeréséhez és kezeléséhez, megfelelő mechanizmusokat teremtve az etikátlan magatartási megnyilvánulások jelentéséhez, valamint a feddhetetlenséggel, becsületességgel és beszámoltathatósággal jellemezhető munkahelyi kultúra fenntartásához.

A Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzat alapelveket rögzít a Kft. valamennyi vezetőjének és munkavállalójának.

Minden alkalmazottnak e szabályok szerinti magatartást kell tanúsítaniuk és kerülniük kell a nem megfelelő magatartásnak még a látszatát is.

Ha egy Munkavállaló olyan helyzetbe kerül, melyről úgy véli, hogy az sérti az e Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban foglaltakat, vagy azok sértéséhez vezethet, akkor a Munkavállalónak az e Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban meghatározott irányelvek szerint kell eljárni.

A Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban foglalt elvek és normák olyan elvárásokat fejeznek ki, amelyek érvényessége kiterjed az alkalmazottakra, az üzleti partnerekre és a TOMA-HÚS Kft.-vel kapcsolatban álló intézményekkel való viszonyára.


JOGKÖVETŐ MAGATARTÁS
 1. A Kft. üzleti tevékenységeit a vonatkozó törvényekkel, szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban és etikus módon kell végezni. A törvények szövegének és szellemének való engedelmesség adja azt az alapot, melyre a Kft. etikai normái épülnek.
 2. Munkánkat a fennálló jogszabályok és szakmai szabályozók tiszteletben tartásával végezzük.
 3. Piaci versenytársaink teljesítményének tisztességes és becsületes eszközök használatával történő felülmúlására törekszünk.
 4. Versenyelőnyt soha sem etikátlan vagy jogellenes módszerekkel, hanem jobb teljesítményünk révén igyekszünk szerezni.
 5. Tilos jogvédett információk ellopása vagy jogellenes ellopása, jogellenesen megszerzett információk birtoklása, vagy más társaságok korábbi vagy jelenlegi alkalmazottainak rábírása ilyen információk nyilvánosságra hozatalára.
 6. Minden Munkavállalónak törekednie kell a Kft.ügyfelei, beszállítói, versenytársai és többi alkalmazottja jogainak a tiszteletben tartására, folyamataink, üzembiztonsági követelményeink betartására.
 7. A Kft. jó hírnevének fenntartása érdekében alapvető fontosságú, hogy termékeink megfelelő gyártása révén teljesítsük ügyfeleinkkel szembeni kötelezettségeinket.
 8. Csak olyan megbízásokat vállalunk el, amelyeket megfelelő szakmai színvonalon tudunk teljesíteni.
 9. Amennyiben a munkavégzés során olyan tevékenységet kellene végeznünk, amelynek szakmai feltételeit nem tudjuk biztosítani, a munkába olyan partnereket vonunk be, akik rendelkeznek a megfelelő műszaki háttérrel, hatósági engedélyekkel, szakismerettel és képzettségekkel.
 10. Törekszünk arra, hogy a megbízásokat a rendelkezésre álló leghatásosabb, legkorszerűbb eljárásokkal végezzük.
 11. Nem állítunk valótlanságot az elvégzett munkáról és minden esetben felelősséget vállalunk az elvégzett munkáért.
 12. Üzleti kapcsolatainkban tisztességesen járunk el. Az elvégzett munkáért méltányos árat szabunk, amely tükrözi az adott tevékenység értékét.
 13. Az üzleti kapcsolatokból származó és azokra vonatkozó minden információt szigorú titoktartással kezelünk és megakadályozzuk, hogy ilyen információk az érintett partner engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
 14. Nem reklámozzuk tevékenységünket oly módon, hogy azzal a Kft. hitelességét, a szakmaiság szempontjait és más szervezetek jó hírnévhez való jogát veszélyeztetnénk.
 15. Nem fogadunk el olyan megbízást, amelyet csak az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzat megsértésével lehetne teljesíteni.
 16. Megköveteljük, hogy minden alkalmazottunk oly módon végezze tevékenységét, hogy az megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatnak.

MINŐSÉGVÉDELEM
 1. Abból indulunk ki, hogy a fogyasztónak a termék árától függetlenül joga van a törvényes előírásoknak, szakmai szabályoknak megfelelő minőségű termékhez.
 2. Ezért nem állítunk elő, illetve nem forgalmazunk olyan terméket, amely nem felel meg a szakmai szabályok előírásaiban és irányelveiben meghatározott minőségi követelményeknek.
 3. Etikátlannak tekintjük a termék azonnal nem látható hibáinak elrejtését, félremagyarázását.
 4. A partnerek megfelelő tájékoztatása érdekében a jogszabályoknak megfelelően a termék származását feltüntetve értékesítjük termékeinket.
 5. Elkerüljük az olyan termékek forgalmazását, amelyek alaptalanul, a fogyasztókat megtévesztve utalnak az eredeti termékre.
 6. A szokásostól jelentősen eltérő minőségű termékeket, a partner számára jól látható módon, elkülönítve forgalmazzuk.
 7. Törekszünk a vásárlói reklamációk minél gyorsabb elintézésére.

KOMMUNIKÁCIÓ
 1. Az etikus magatartás abból indul ki, hogy a vevőnek joga van eltérő, saját ismereteihez igazodó, megszerezhető, belátható információkra, ezért biztosítjuk, hogy vevőink a tájékoztató eszközökből, vagy kellően felkészített munkatársainktól a megfelelő információkat megkaphassák.
 2. A vevői kommunikációban célul kitűzött magatartásunk nem állhat ellentétben az olyan társadalmi célokkal, mint az energiaforrásokkal való takarékoskodás, az emberi környezet és egészség védelme.
 3. Tiszteletben tartjuk a vevők nemzeti, etikai és vallási meggyőződéséből fakadó érzékenységét.
 4. Arra törekszünk, hogy a várható vevőszámmal, kereslettel arányos árualapot biztosítsunk.

ALKALMAZOTTAK
 1. A Munkavállalók tartoznak a Kft.-nek azzal, hogy adandó alkalommal előmozdítják a Kft. törvényes érdekeit.
 2. A vezetőség előzetes hozzájárulása nélkül a Munkavállalók számára tilos a Kft. eszközeinek, ingatlanainak, információinak vagy helyzetének a használata révén felismert lehetőségek saját célra ide értve családtagjaik vagy barátaik javára) történő felhasználása.
 3. A Munkavállalók nem használhatják fel a Kft. eszközeit, ingatlanait, információit vagy helyzetét jogosulatlan személyes előnyök (ideértve a családtagok vagy barátok jogosulatlan hasznát) szerzésére és a Munkavállalók sem közvetlenül, sem közvetve nem támaszthatnak piaci versenyt a Kft.-vel szembe.
A beosztottakkal szemben alkalmazott etikus magatartás A foglalkoztatottság szabad megválasztása
 1. Nem alkalmazunk kényszert és munkára kötelezést egy adott munkakör betöltése során.
 2. A dolgozókat nem lehet kényszeríteni letét benyújtására vagy a személyi azonossági papírjaik munkáltatójuknak történő átadására a munkavégzés feltételeként. A munkavállalóknak joguk van elhagyni munkaadójukat indokolt felmondást követően.
 3. A dolgozók szabad mozgását szükségtelenül nem lehet akadályozni. A munkavállalók távozhatnak amint a műszakjuk véget ért és/vagy a rájuk bízott feladatokat elvégezték.
Biztonságos és higiénikus munkahelyi feltételek, munkavédelem és üzembiztonság
 1. A Kft. arra törekszik, hogy biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítson minden egyes Munkavállaló számára.
 2. Az üzembiztonsági és munkaegészségügyi szabályok és gyakorlati módszerek betartása, a balesetek, sérülések és a nem biztonságos berendezések, munkamódszerek vagy feltételek jelentése révén minden Munkavállaló feladata a biztonságos és egészséges munkahelyi körülmények fenntartása valamennyi Munkavállaló érdekében.
 3. A munkahelyen semmilyen körülmények között sem megengedett az erőszak alkalmazása vagy fenyegető magatartás tanúsítása.
 4. A Munkavállalóknak munkakörük ellátására alkalmas, alkohol vagy drogok hatásától mentes állapotban kell a munkahelyükön megjelenniük.
 5. A drogok, alkohol vagy a jogszerűen felírt gyógyszerek nem előírás szerű használata, nem megengedett a munkahelyen.
 6. Ezeken túlmenően a Munkavállalóknak be kell tartaniuk az összes többi egészségügyi-, higiénia- és biztonsági szabályt melyekről részletesen a HACCP program és a munkautasítások rendelkeznek.
 7. A Munkavállalók a vonatkozó szabályozásokat és utasításokat megtalálhatják a Vágóhíd irodájában.
 8. Biztonságos és higiénikus munkakörnyezetet kell biztosítani, figyelembe véve az iparággal kapcsolatos ismereteket és bármely specifikus veszélyt. Meg kell akadályozni a baleseteket és sérüléseket, melyek a munkavégzéssel kapcsolatban keletkezhetnek, vagy előfordulhatnak és csökkenteni kell a munka környezetben rejlő veszélyeket.
 9. A Munkavállalónak rendszeres és nyilvántartott munka-, balesetvédelmi-, higiéniai- és környezetvédelmi oktatásban kell részesülnie. Az oktatásokat évente meg kell ismételni, az új dolgozókat belépéskor kell oktatásban részesíteni.
 10. Biztosítani kell a tiszta öltözőket, mellékhelységeket, tisztálkodási lehetőséget és az ivóvízhez való hozzáférést és megfelelő higiéniai feltételeket a dolgozók élelmiszerének tárolására.
 11. A szállítók kötelesek betartani a Kft. higiéniai, munkavédelmi, környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásait.
 12. Biztosítjuk dolgozóink részére az elsősegély nyújtási lehetőséget és az üzemorvosi felügyeletet.
 13. A tűzbiztonsági berendezéseknek és tűzveszély esetére kidolgozott eljárásmódnak kielégítőnek, jól karbantartottnak kell lennie és az összes dolgozónak tűzvédelmi oktatásban kell részesülnie. Mind az eljárást, mind az oktatást dokumentálni kell.
Kompenzáció
 1. Munkabér fizetendő egy ledolgozott hónap után a tárgyhót követő 10. napig.
 2. Minden munkavállalónak írásban, munkaszerződésben kell rögzíteni a munkafeltételeit, fizetésének összegét, a fizetés sajátosságait, a fizetési időszakot, a fizetés napját, még a munkába állás előtt.
 3. A bérből való levonásokat a Munka Törvénykönyvben foglalt mértékig a dolgozó köteles elfogadni.
 4. Minden fegyelmi intézkedést fel kell jegyezni.
 5. A túlóra díjának megfelelően kiszámítottnak kell lennie a törvény által megkövetelt mértékig.
 6. Minden kártérítésnek, haszonnak, levonásnak vagy visszatartásnak megfelelően számítottnak és dokumentáltnak kell lenni.
Munkaórák idejének megállapítása
 1. A munkaórák a hazai törvényekhez és az iparági szokások szintjéhez igazodnak.
 2. A munkavállalókat nem lehet rendszeresen túlóráztatni csak a törvényben előírt mértékben. A túlóra önként végzett tevékenység, arra senki sem kényszeríthető.
Diszkrimináció nem alkalmazható
 1. Elkötelezettek vagyunk a foglalkoztatás körében az egyenlő esélyek minden szempontból történő biztosításának és nem tűrjük el a jogellenes megkülönböztetést vagy a zaklatás bármely formájának megnyilvánulását.
 2. Nem megengedett a diszkrimináció a szerződésben, kártalanításnál, betanításnál, előléptetésnél, túlóránál, vagy munkaviszony megszűnésnél a társadalmi helyzetből, nemzetiségből, életkorból, vallásból, fogyatékosságból eredően, nemre, anyagi helyzetre, szexuális hovatartozásra, egyesületi tagságra, politikai hovatartozásra vonatkozóan.
 3. Anyasági és apasági jogokat a hazai törvényeknek megfelelően kell érvényesíteni.
 4. Olyan orvosi tesztek és vizsgálatok, amelyek nem függnek össze a foglalkoztatással (pl. AIDS, terhesség) nem alkalmazhatók és azok elvégeztetésére a Munkavállalók nem kötelezhetőek.
Rendszeres/folyamatos foglalkoztatás biztosítása
 1. A hazai törvényeken és gyakorlatán kell alapulnia a munkaviszonynak.
 2. A dolgozók munkaügyi, TB és egyéb járulékait meg kell fizetni a foglalkoztatás formájától függetlenül.
Kemény és embertelen bánásmód nem megengedett
 1. Fizikai durva bánásmód vagy büntetés, fizikai bántalmazásról szóló fenyegetés, szexuális vagy egyéb zaklatás és szóbeli bántalmazás vagy a megfélemlítés minden formája tilos.
A vezetőkkel szemben támasztott etikai követelmények
 1. Állampolgári kötelezettségei teljesítésében, munkavégzése során olyan magatartást tanúsítson, hogy példamutató legyen minden dolgozó számára.
 2. Személyes példaadásával, intézkedéseivel segítse elő, hogy együttműködő, konstruktív, jó munkahelyi kapcsolatrendszer, valamint kölcsönös bizalmon alapuló, de bizalmaskodástól mentes kiegyensúlyozott légkör alakuljon ki.
 3. A színvonalas munka ösztönzése, a pozitív és negatív példák nevelő ereje egyaránt megkívánja, hogy nyilvánosságot kapjon az indoklással illetve a méltatással együtt minden olyan vezetői döntés, amely jutalmazással vagy megrovással függ össze.
 4. Tegyen meg mindent a korrekt, a beosztottak személyiségi jogait tiszteletben tartó, határozott, de udvarias hangnemű, a sértést mellőző érintkezésért.
 5. Legyen toleráns, türelmes, megértő és segítőkész a munkatársa munkahelyi vagy magánéleti problémái iránt. Ne adjon teret intrikus, önös és kétes érdekből vezérelt dolgoknak, megtévesztő látszattevékenységeknek.
 6. Hárítsa el a munkahelyi együttműködési viszonyokat veszélyeztető feszültségeket.
 7. A vezetőtől a humánus bánásmód akkor is megkövetelendő, ha a dolgozó felmentése, elbocsátása . a munkavégzés eredményességének javítása miatt . mindenképpen elkerülhetetlen.
 8. Az eredményes, jó munkakapcsolat és együttműködés kialakítására kell törekednie.
 9. A helyi szokásoktól függetlenül ragaszkodnia kell a legszigorúbb etikai normák betartásához.

TITOKTARTÁS
 1. A Munkavállaló nem hozhatja nyilvánosságra a Kft. titkos/bizalmas információit, vagy olyan információkat, melyet a Kft. a Munkavállaló tudomására hoz , kivéve ha a nyilvánosságra hozatalra felhatalmazást kap vagy ha ezt törvény vagy más rendelet írja elő.
 2. A titkos/bizalmas információ körébe tartozik minden olyan nem közcélú információ, ami hasznos lehet a piaci versenytársaknak, vagy .nyilvánosságra hozatala esetén- kárt okozhat a Kft.-nek, ügyfeleinek, beszállítóinak.
 3. A Munkavállaló titoktartási kötelezettsége a munkaviszonyának megszűnését követően is fennmarad.
 4. A Kft. alkalmazottainak nem szabad belső vállalati ügyeket vagy azok fejleményeit a Kft. dolgozóin kívül bárki mással megvitatni, kivéve ha erre a szokásos munkaköri feladatok ellátása körében és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban kerül sor.
 5. Ez a tilalom kifejezetten vonatkozik a médiák, befektetési elemzők vagy mások által a Kft.-vel kapcsolatban tett érdeklődéseire.
 6. Hacsak kifejezett felhatalmazással nem rendelkezik válaszok adására, vagy megjegyzések tételére, akkor a Munkavállaló, akihez ilyen jellegű érdeklődést intéznek, köteles megtagadni a válaszadást és a kérdezőt az Ügyvezetőhöz irányítani.
 7. Az itt ismertetett ügyrendi eljárások megszegése mind az érintett alkalmazottra, mind a Kft.-re kiszabott súlyos büntetést eredményezhet.

A KFT. VAGYON MEGÓVÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA
 1. Minden munkavállalónak törekednie kell a Kft. vagyontárgyainak megóvására és hatékony használatuk biztosítására.
 2. A Kft. eszközeit csak jogszerű célokra szabad felhasználni, de eseti személyes célú felhasználás megengedhető.
 3. Ezen felül a Kft. eszközeinek használata megengedhető megfelelő felhatalmazással alátámasztott költségtérítéssel vagy más megoldás értelmében, melyek alapján a Kft. visszatérítést kap.Szem előtt kell tartani, hogy a Kft. eszközeinek ellopása, gondatlan használata, tönkretétele közvetlen hatással van a Társaság pénzügyi eredményességére. Ennek megfelelően, bármely gyanított lopás vagy nem rendeltetésszerű használat esetét haladéktalanul jelenteni kell kivizsgálás végett.
 4. A Munkavállalóknak a Kft. eszközök védelmére vonatkozó kötelezettsége a szellemi tulajdont megtestesítő információira is vonatkozik (kereskedelmi titok, tervek, gyakorlati módszerek,, adatbázisok, iratok, pénzügyi adatok, jelentések, stb.)

JOGELLENES VAGY ETIKÁTLAN MAGATARTÁS JELENTÉSE
 1. Arra bátorítunk minden Munkavállalót, hogy beszéljen felettesével az általa észlelt jogellenes, etikátlan vagy nem megfelelő magatartásról vagy ha kétsége merül fel az adott helyzetben teendő leghelyesebb intézkedéseket illetően.
 2. a Kft. nem enged retorziót alkalmazni olyan esetekben, amikor a munkavállaló jóhiszeműen tesz jelentést mások helytelen magatartása vagy egyéb aggályok esetén.
 3. A munkavállalóktól elvárt az együttműködés a helytelen magatartásformák belső kivizsgálása esetén.
 4. Ha egy alkalmazott tudomására jut vagy maga észlel olyasmit, amit jogellenes, etikátlan vagy nem megfelelő magatartásnak vél akkor azt a munkahelyi vezetőjének kell jelenteni.
A szabályok betartásának ügyrendje

Mindenkinek úgy kell dolgozni, hogy az biztosítsa az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban foglaltak megsértése elleni azonnali és következetes fellépést. Mivel nem láthatunk előre minden esetleg bekövetkező helyzetet, fontos, hogy legyen vezérfonalunk mely az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban foglaltak sajátos helyzetben történő alkalmazhatóságát illeti.

A Munkavállalóknak az alábbiakat kell szem előtt tartani:

 1. Győződjön meg arról, hogy birtokában van-e az összes ténynek. A helyes megoldás megtalálásához teljes körű tájékozottság szükséges.
 2. Tegye fel magának a kérdést: mit is várnak el tőlem pontosan? Etikátlannak vagy helytelennek tűnik-e a helyzet? Támaszkodjon a józan észre és megítélésre. Ha valami etikátlannak vagy helytelennek tűnik, akkor az is.
 3. Tisztázza a saját felelősségét és szerepét. A legtöbb helyzetben a felelősség több ember között oszlik meg. Tájékozottak-e a munkatársai?
 4. Beszélje meg a problémát közvetlen felettesével, ez az alapvető dolog minden helyzetben. Amennyiben úgy tűnik, hogy az ügyet nem célszerű a felettesével megbeszélni, akkor kérjen segítséget a Kft. Vezetőségétől.
 5. Az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban foglalt jogsértéseket és egyéb aggályokat a retorziótól való félelem nélkül jelenthetik. A Kft. vezetőségéhez beterjesztett jelentéseket felelősségteljes módon és a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban kezeljük.. A Kft. nem engedi meg semmilyen retorzió alkalmazását az Üzleti Magatartási és Etikai Szabályzatban foglalt jogsértéseket vagy egyéb aggályokat jóhiszeműen bejelentő Munkavállalókkal szemben.
 6. Előbb kérdezzen és csak azután cselekedjen. Ha nem biztos abban, hogy mi a teendő egy adott helyzetben, kérjen eligazítást mielőtt cselekszik. Sok esetben a munkahelyi vezető tájékozottabb a helyzetet vagy annak körülményeit illetően.


Toma-Hús Kft. Vágóhíd - 2009